بهترین مدارس دولتی دخترانه شهرک ولیعصر منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه شهرک ولیعصر منطقه 18 تهران لیست شده است

15 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه شهرک ولیعصر منطقه 18 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی (خیابان شهید سلیمان و محمد آقایی شمالی)

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: بلواریافت ابادمیدان معلم، خیابان تختی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: میدان معلم، بلوار مدائن، جنب ترمینال فرهنگیان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر، خ سپیده جنوبی، خیابان پژاند، کوچه دویران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر،خیابان حیدری جنوبی، خیابان وحدت، کوچه شهید آخوندی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر، خیابان سپیده شمالی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: یافت آباد، خیابان شهید هاشمی، کوچه شهیدمحمدیوسفی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان حیدری جنوبی، خیابان شهید علیرضا آخوندی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر، کوچه امام حسین، روبروی پارک تیر

تلفن پشتیبانی
02191005343