بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 17 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 17 تهران لیست شده است

31 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه منطقه 17 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک 2/2398

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث 2398

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر، خیابان شهید رزاقی، پلاک ث 2398

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث 2398

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک 1/2398

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک 80

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور، پلاک ث 200/3

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: میدان ابوذر، خیابان شهید فراهانی، پلاک ث 2398

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث 1949

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث 2398

تلفن پشتیبانی
02191005343