بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 16 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 16 تهران لیست شده است

30 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه منطقه 16 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا، پلاک 16

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد،خیابان شهید اکبرمشهدی ،میدان پارس، پلاک 5

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، انتهای خیابان شهید خدایاری، پلاک 18

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: نازی آباد،هزاردستگاه ،انتهای خیابان شهید حافظ خدایاری

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه حسن وظیفه دان، پلاک 10

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: جوادیه ،خیابان دشت آزادگان، ایستگاه قالیشویی، پلاک 14

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان شهید رجائی، ایستگاه مسجد،روبروی پارک شهیدرجائی، پلاک 274

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، میدان پارس، کوچه شهید وظیفه دان، پلاک 14

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، ایستگاه ورزشگاه، روبروی شهرداری منطقه 16، ابتدای کوچه بشرحق

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: فلکه چهارم خزانه، خیابان جمشید سید

تلفن پشتیبانی
02191005343