مرور رده

نمونه سوالات رشته انسانی یازدهم

نمونه سوالات پایه یازدهم انسانی شامل تمامی نمونه سوالات دروس پایه یازدهم رشته علوم انسانی است از جمله نمونه سوال ریاضی یازدهم انسانی، نمونه سوال عربی یازدهم و نمونه سوال روانشناسی یازدهم و …

نمونه سوال ریاضی یازدهم انسانی 

مجموعه ای از سوالات امتحانی متنوع در فایل نمونه سوال ریاضی یازدهم انسانی گردآوری شده است.

نمونه سوال عربی یازدهم 

بهترین ابزار برای تمرین مباحث مفهومی و تحلیلی درس عربی یازدهم استفاده از فایل نمونه سوال عربی یازدهم است.

نمونه سوال فلسفه یازدهم

می توان با حل نمونه سوال فلسفه یازدهم، مباحث مفهومی و چالشی درس منطق را براحتی مرور کرد.

نمونه سوال تاریخ یازدهم

بهترین گزینه برای حفظ مطالب هر فصل کتاب تاریخ، حل نمونه سوال تاریخ یازدهم است.

نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم 

نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم شامل سوالات تمامی فصل های کتاب جامعه شناسی است.

نمونه سوال فارسی یازدهم 

فارسی تخصصی رشته انسانی یا همان ادبیات تخصصی دارای قواعد دستوری و نگارشی زیادی است که یکی از راه های تمرین آن، حل نمونه سوال فارسی یازدهم است.

نمونه سوال علوم و فنون ادبی یازدهم 

فایل نمونه سوال علوم و فنون ادبی یازدهم می تواند گزینه مناسبی برای مرور مطالب حفظی این کتاب باشد.

نمونه سوال روانشناسی یازدهم  

فایل نمونه سوال روانشناسی یازدهم شامل تمامی سوالات کتاب روانشناسی یازدهم است.