تعویق کنکور!؟ نشست فوق العاده مجلس و وزارت بهداشت

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل هفتم، احتمال کل با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم با جواب در فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به احتمال صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 7 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل احتمال کل پوشش داده شده است. در ادامه می‌توانید نمونه سوالات ریاضی…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل ششم، هندسه با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل ششم با جواب در فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به هندسه صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل تفکر تجسمی، آشنایی با مقاطع مخروطی، دایره و غیره پوشش داده شده است.…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل پنجم، کاربرد مشتق با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل پنجم با جواب در فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به کاربرد مشتق صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 5 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل اکسترم های تابع، بهینه سازی و غیره پوشش داده شده است. در…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل چهارم، مشتق با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل چهارم با جواب در فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به مشتق صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل آشنایی با مفهوم مشتق، مشتق پذیری، پیوستگی، آهنگ تغییر و غیره پوشش…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل سوم، حد بی نهایت و حد در بی نهایت با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل سوم با جواب در فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به حد بی نهایت و حد در بی نهایت صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 3 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل حد بی نهایت، حد در بی نهایت و غیره پوشش داده…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل دوم، مثلثات با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم با جواب در فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 2 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل تناوب، تانژانت، معادلات مثلثاتی و غیره پوشش داده شده است. در ادامه…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل اول، تابع با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول با جواب در فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی راجع به تابع صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 1 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل توابع چند جمله ای، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون و غیره…

نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی فصل هفتم، آمار و احتمال با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی فصل هفتم با جواب در فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی راجع به آمار و احتمال صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 7 ریاضی یازدهم تجربی مباحثی مثل احتمال شرطی، پیشامدهای مستقل، آمار توصیفی و غیره پوشش داده شده…

نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی فصل ششم، حد و پیوستگی با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی فصل ششم با جواب در فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی راجع به حد و پیوستگی صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 6 ریاضی یازدهم تجربی مباحثی مثل فرآیندهای حدی، محاسبه حد تابع، پیوستگی و غیره پوشش داده شده است.…

نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی فصل پنجم، توابع نمایی و لگاریتمی با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی فصل پنجم با جواب در فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی راجع به توابع نمایی و لگاریتمی صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 5 ریاضی یازدهم تجربی مباحثی مثل تابع نمایی و ویژگی های آن، تابع لگاریتمی و ویژگی های…