گوناگون

آیا چپ دست ها باهوش ترند؟

آیا چپ دست ها باهوش تر از راست دست ها هستند؟ نمی توان بطور قاطع بیان کرد که چپ دست ها از راست دست ها باهوش ترند. اما تحقیقات انجام شده نشان می دهد که چپ دستها در بعضی از زمینه ها از راست دست ها بهتر عمل می کنند. حتی دانشمندان متوجه شده…