کتاب درسی حسابان سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

0 3,009

درس حسابان یکی از دروس رشته ریاضی و فیزیک می باشد که در مقطع سوم دبیرستان تدریس می شود. این درس شامل 5 فصل مهم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺒﺮی، ﻣﻌﺎدﻻت و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت، تابع، مثلثات، حد و پیوستگی توابع، مشتق توابع است. از تمامی شاگردان تقاضا می شود از حفظ کردن مطالب و مسائل به شدت خودداری کنند. بهتر است به بهترین نحو این درس را یاد بگیرید و با محاسبات آن آشنا شوید. با حل مسائل زیاد می توانید به راحتی به درس حسابان و مسائل گوناگون مسلط شوید.

دانلود کتاب درسی حسابان سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دقت داشته باشید که تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای دانلود تمامِ کتاب‌های درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه دوم به این وب‌سایت مراجعه بفرمایید.

لینک دانلود کتاب درسی حسابان سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

داوطلبان کنکور ریاضی و فیزیک قبل از حل تست می بایست به کتاب حسابان مسلط باشند، همچنین شاگردان جهت شرکت در آزمون نهایی باید کتاب حسابان به صورت دقیق مطالعه کنند.

درس حسابان شامل بخش های زیر می باشد:

ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮی، ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪ ای ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻴﻪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻀﺮب ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ، ﻣﻌﺎدﻻت، ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺗﻮاﺑﻊ درﺟﻪ دوم، ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرات ﮔﻮﻳﺎ.

ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرات ﮔﻨﮓ، ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ روش ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن، ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرﻣﻄﻠﻘﯽ، ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ــ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرﻣﻄﻠﻘﯽ(ﺣﻞ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮداری) ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺗﺴﺎوی دو ﺗﺎﺑﻊ، ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای.

ﻣﻌﺎدﻻت و ﺗﻮاﺑﻊ، رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﺑﻊ، اﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮی روی ﺗﻮاﺑﻊ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻮابع، ﺗﻮاﺑﻊ زوج و ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺮد و ﺗﻮاﺑﻊ ﺻﻌﻮدی و ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﺰوﻟﯽ، ﺗﻮاﺑﻊ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ و ﺗﺎﺑﻊ وارون، ﺗﻮاﺑﻊ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ وارون، ﺗﺎﺑﻊ وارون ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ، ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎوب، ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﻠﻪ ای و ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﺪ ﺗﻮاﺑﻊ، ﺣﺪ ﭼﭗ و ﺣﺪ راﺳﺖ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ، ﻗﻀﺎﻳﺎی ﺣﺪ ﺗﻮاﺑﻊ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ در ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺴﺮی، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮاﺑﻊ، ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ؛ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ، روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،آﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ، ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ وارون و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﮐﺐ.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.