بودجه بندی کنکور تجربی

0 3,044

در این بخش بودجه بندی کنکور تجربی را برای داوطلبان کنکوری ارائه داده ایم. اکثر دانش آموزان برای همه مباحث و همه سوالات کنکور به یک اندازه ارزش قائل می شوند. یعنی به همه سوالات به یک اندازه اهمیت می دهند. در حالی که دانش آموزانی موفق می شوند که همه دروس و مباحث آن را به ترتیب اولویت ارزش گذاری کنند.

ارزش مباحث را چگونه مشخص کنیم؟

وقتی راجع به ارزش و اهمیت مباحث صحبت می کنیم، منظور ما ارزش مبحث از دیدگاه طراح سوال است. ممکن است مبحثی برای شما بسیار جذاب و مهم باشد، اما از نظر طراح سوال موضوع بی اهمیتی است. پس ارزش هر مبحث، به سوال خیز بودن آن بستگی دارد.

نکاتی در تشخیص ارزش مباحث:

 • مهم ترین نکته در تشخیص مهم بودن مبحث، باید بفهمیم کدام بخش از کتاب اهمیت دارد؟
  فهمیدن این نکته بستگی به تکرار آن مبحث در سوالات کنکور دارد.
 • مبحثی مهم است که درصد بیشتری از سوالات کنکور را به خود اختصاص دهد.
  به عنوان مثال مبحث مشتق و کاربرد، 5 تا 6 سوال را در کنکور تجربی به خود اختصاص داده است.
 • این باور که “مباحثی که در کنکور نیامده است بی اهمیت است” را کنار بگذارید.
  این باور بی شک اشتباه است.
  اما وقتی زمان شما محدود است و روی مباحث تسلط کامل را دارید، سراغ مباحث بی اهمیت نروید.

بودجه بندی درس فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک نظام قدیم

مبحث979695949392
نور هندسی333333
انرژی، فیزیک1000000
نوسان، موج های مکانیکی صوت356555
مدارهای الکتریکی333333
حرکت شناسی233333
گرما و قانون گازها333233
فشار و ویژگی های ماده111111
دینامیک222332
خازن و الکتریسیته ساکن232221
مغناطیس و القا222222
بردار000001
کار و انرژی411111
فیزیک اتمی و جدید433333
موج های الکترومغناطیس111111

بودجه بندی فیزیک نظام قدیم

 1. فیزیک و اندازه گیری: 1
 2. کار انرژی و توان: 2
 3. ویژگی های فیزیکی مواد: 2
 4. دما و گرما: 3
 5. الکتریسیته ساکن: 3
 6. جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم: 3
 7. مغناطیس و القای الکترومغناطیس: 3
 8. حرکت بر خط راست: 3
 9. دینامیک: 3
 10. نوسان و امواج: 4
 11. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای: 3

بودجه بندی درس ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی نظام قدیم

مبحث979695949392
مشتق و کاربرد آن545564
هندسه ۱444444
حد و پیوستگی222222
مجانب000000
تابع333313
معادله و نامعادله111001
آمار122222
احتمال233224
مقاطع مخروطی222232
مثلثات231232
معادله مثلثاتی101100
لگاریتم و تابع نمایی121010
تصاعد و دنباله112211
انتگرال222222
دستگاه معادلات و معادله خط000001
معادله درجه دو100110
ماتریس ۱101110
آنالیز ترکیبی000001
رشد و زوال000100
تابع جزء صحیح000010

بودجه بندی ریاضی نظام جدید

 1. مجموعه الگو و دنباله: 1
 2. توان های گویا و عبارت ها جبری: 0
 3. معادله ها و نامعادله ها: 3
 4. هندسه: 4
 5. تابع: 2
 6. مثلثات: 4
 7. تابع نمایی و لگاریتمی: 2
 8. حد و پیوستگی: 4
 9. مشتق: 4
 10. کاربرد مشتق: 2
 11. شمارش، بدون شمردن: 1
 12. احتمال: 2
 13. آمار: 1

بودجه بندی درس زیست کنکور تجربی

بودجه بندی زیست شناسی نظام قدیم

مبحث979695949392
مولکول زیستی110000
سفری به درون سلول111001
سفری به دنیای جانداران111001
گوارش212233
تبادل گازها101020
گردش مواد335352
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید001010
حرکت202132
ایمنی بدن111111
دستگاه عصبی121232
حواس232101
هورمون ها و دستگاه درون ریز122111
ماده ژنتیک000000
کروموزوم ها و میتوز001301
میوز و تولید مثل جنسی000010
ژنتیک و خواستگاه آن433334
تولید مثل گیاهان212221
رشد و نمو در گیاهان111131
تولید مثل و رشد و نمو جانوران322332
پروتئین سازی122322
تکنولوژی زیستی001100
پیدایش و گسترش زندگی112001
تغییر و تحول گونه ها110201
ژنتیک جمعیت452442
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی201101
رفتار شناسی211112
شارش انرژی در جانداران332634
ویروس ها و باکتری ها000001
آغازیان321214
قارچ ها111121
کاملا ترکیبی395246

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

کتاب زیست 1 سال دهم:

 1. فصل اول: 0
 2. فصل دوم: 5
 3. فصل سوم: 4
 4. فصل چهارم: 5
 5. فصل پنج: 4
 6. فصل شش: 3
 7. فصل هفت: 2

کتاب زیست 2 سال یازدهم:

 1. فصل اول: 4
 2. فصل دوم: 3
 3. فصل سوم: 2
 4. فصل چهارم: 2
 5. فصل پنجم: 3
 6. فصل ششم: 3
 7. فصل هفتم: 4
 8. فصل هشتم: 1
 9. فصل نهم: 4

کتاب زیست 3 سال دوازدهم:

 1. فصل اول: 2
 2. فصل دوم: 4
 3. فصل سوم: 3
 4. فصل چهارم: 2
 5. فصل پنجم: 1
 6. فصل ششم: 3
 7. فصل هقتم: 1
 8. فصل هشتم: 2

بودجه بندی درس زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی نظام قدیم

کتاب درسیمباحث979695949392
زمین شناسی پایه سومفصل ۱100000
فصل ۲111112
فصل ۳111111
فصل ۴111111
فصل ۵133312
فصل ۶133312
فصل ۷222222
فصل ۸111111
فصل ۹211121
علوم زمین پایه چهارمفصل ۱111110
فصل ۲122221
فصل ۳111112
فصل ۴111111
فصل ۵111111
فصل ۶111111
فصل ۷222222
فصل ۸211111
فصل ۹122220
فصل ۱۰111111
فصل ۱۱000002

بودجه بندی زمین شناسی نظام جدید

 1. آفرینش کیهان و تکوین زمین: 5
 2. منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی: 3
 3. منابع آب و خاک: 4
 4. زمین شناسی و سازه های مهندسی: 3
 5. زمین شناسی و سلامت: 4
 6. پویایی زمین: 3
 7. زمین شناسی ایران: 3

بودجه بندی درس شیمی کنکور تجربی

مبحث969594939291
ساختار اتم212222
خواص تناوبی عنصر ها242222
ترکیب های یونی212222
پیوند کووالانسی334333
ترکیب آلی232221
استوکیومتری544444
ترمودینامیک شیمیایی443443
محلول ها445442
سینتیک شیمیایی223222
تعادل شیمیایی333232
اسید و باز432334
الکتروشیمی233434

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور تجربی

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی نظام جدید و قدیم

مبحث98979695 94 93
واژگان333333
املا322222
زبان فارسی555555
تاریخ ادبیات133333
آرایه های ادبی433333
قرابت معنایی999999

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

بودجه بندی عربی نظام جدید و قدیم

مبحث989796959493
ترجمه و تعریب1088888
درک مطلب444444
حرکت گذاری122222
تحلیل صرفی333333
قواعد588888

مباحث اضافه شده به کنکور عربی نظام جدید:

 1. مفهوم لغات: 1
 2. جمع مکسر-متضاد-مترادف: 1

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی

بودجه بندی دین و زندگی نظام جدید

 1. آیات و روایات: 11
 2. متن: 9
 3. اشعار و حدیث: 5

تعداد سوالات از هر کتاب:

 1. کتاب دین و زندگی دهم: 9
 2. کتاب دین و زندگی یازدهم: 8
 3. کتاب دین و زندگی دوازدهم: 8

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور تجربی

بودجه بندی زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید

مبحث9897969594
واژگان88888
گرامر44444
Cloze Test55555
درک مطلب (Reading)88888

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معلم خصوصی میخوای؟
شماره موبایل شما؟
معلم خصوصی نیاز داری؟