بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی

ملیحه فراهانی نویسنده
407 0
02 اردیبهشت 1396

در این بخش بودجه بندی کنکور تجربی را برای داوطلبان کنکوری ارائه داده ایم. اکثر دانش آموزان برای همه مباحث و همه سوالات کنکور به یک اندازه ارزش قائل می شوند. یعنی به همه سوالات به یک اندازه اهمیت می دهند. در حالی که دانش آموزانی موفق می شوند که همه دروس و مباحث آن را به ترتیب اولویت ارزش گذاری کنند.

ارزش مباحث را چگونه مشخص کنیم؟

وقتی راجع به ارزش و اهمیت مباحث صحبت می کنیم، منظور ما ارزش مبحث از دیدگاه طراح سوال است. ممکن است مبحثی برای شما بسیار جذاب و مهم باشد، اما از نظر طراح سوال موضوع بی اهمیتی است. پس ارزش هر مبحث، به سوال خیز بودن آن بستگی دارد.

نکاتی در تشخیص ارزش مباحث:

 • مهم ترین نکته در تشخیص مهم بودن مبحث، باید بفهمیم کدام بخش از کتاب اهمیت دارد؟
  فهمیدن این نکته بستگی به تکرار آن مبحث در سوالات کنکور دارد.
 • مبحثی مهم است که درصد بیشتری از سوالات کنکور را به خود اختصاص دهد.
  به عنوان مثال مبحث مشتق و کاربرد، 5 تا 6 سوال را در کنکور تجربی به خود اختصاص داده است.
 • این باور که “مباحثی که در کنکور نیامده است بی اهمیت است” را کنار بگذارید.
  این باور بی شک اشتباه است.
  اما وقتی زمان شما محدود است و روی مباحث تسلط کامل را دارید، سراغ مباحث بی اهمیت نروید.

بودجه بندی درس فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک نظام قدیم

مبحث 97 96 95 94 93 92
نور هندسی 3 3 3 3 3 3
انرژی، فیزیک1 0 0 0 0 0 0
نوسان، موج های مکانیکی صوت 3 5 6 5 5 5
مدارهای الکتریکی 3 3 3 3 3 3
حرکت شناسی 2 3 3 3 3 3
گرما و قانون گازها 3 3 3 2 3 3
فشار و ویژگی های ماده 1 1 1 1 1 1
دینامیک 2 2 2 3 3 2
خازن و الکتریسیته ساکن 2 3 2 2 2 1
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2
بردار 0 0 0 0 0 1
کار و انرژی 4 1 1 1 1 1
فیزیک اتمی و جدید 4 3 3 3 3 3
موج های الکترومغناطیس 1 1 1 1 1 1

بودجه بندی فیزیک نظام قدیم

 1. فیزیک و اندازه گیری: 1
 2. کار انرژی و توان: 2
 3. ویژگی های فیزیکی مواد: 2
 4. دما و گرما: 3
 5. الکتریسیته ساکن: 3
 6. جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم: 3
 7. مغناطیس و القای الکترومغناطیس: 3
 8. حرکت بر خط راست: 3
 9. دینامیک: 3
 10. نوسان و امواج: 4
 11. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای: 3

بودجه بندی درس ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی نظام قدیم

مبحث 97 96 95 94 93 92
مشتق و کاربرد آن 5 4 5 5 6 4
هندسه ۱ 4 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی 2 2 2 2 2 2
مجانب 0 0 0 0 0 0
تابع 3 3 3 3 1 3
معادله و نامعادله 1 1 1 0 0 1
آمار 1 2 2 2 2 2
احتمال 2 3 3 2 2 4
مقاطع مخروطی 2 2 2 2 3 2
مثلثات 2 3 1 2 3 2
معادله مثلثاتی 1 0 1 1 0 0
لگاریتم و تابع نمایی 1 2 1 0 1 0
تصاعد و دنباله 1 1 2 2 1 1
انتگرال 2 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 0 0 0 0 0 1
معادله درجه دو 1 0 0 1 1 0
ماتریس ۱ 1 0 1 1 1 0
آنالیز ترکیبی 0 0 0 0 0 1
رشد و زوال 0 0 0 1 0 0
تابع جزء صحیح 0 0 0 0 1 0

بودجه بندی ریاضی نظام جدید

 1. مجموعه الگو و دنباله: 1
 2. توان های گویا و عبارت ها جبری: 0
 3. معادله ها و نامعادله ها: 3
 4. هندسه: 4
 5. تابع: 2
 6. مثلثات: 4
 7. تابع نمایی و لگاریتمی: 2
 8. حد و پیوستگی: 4
 9. مشتق: 4
 10. کاربرد مشتق: 2
 11. شمارش، بدون شمردن: 1
 12. احتمال: 2
 13. آمار: 1

بودجه بندی درس زیست کنکور تجربی

بودجه بندی زیست شناسی نظام قدیم

مبحث 97 96 95 94 93 92
مولکول زیستی 1 1 0 0 0 0
سفری به درون سلول 1 1 1 0 0 1
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 0 0 1
گوارش 2 1 2 2 3 3
تبادل گازها 1 0 1 0 2 0
گردش مواد 3 3 5 3 5 2
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 0 0 1 0 1 0
حرکت 2 0 2 1 3 2
ایمنی بدن 1 1 1 1 1 1
دستگاه عصبی 1 2 1 2 3 2
حواس 2 3 2 1 0 1
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 1 1
ماده ژنتیک 0 0 0 0 0 0
کروموزوم ها و میتوز 0 0 1 3 0 1
میوز و تولید مثل جنسی 0 0 0 0 1 0
ژنتیک و خواستگاه آن 4 3 3 3 3 4
تولید مثل گیاهان 2 1 2 2 2 1
رشد و نمو در گیاهان 1 1 1 1 3 1
تولید مثل و رشد و نمو جانوران 3 2 2 3 3 2
پروتئین سازی 1 2 2 3 2 2
تکنولوژی زیستی 0 0 1 1 0 0
پیدایش و گسترش زندگی 1 1 2 0 0 1
تغییر و تحول گونه ها 1 1 0 2 0 1
ژنتیک جمعیت 4 5 2 4 4 2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 2 0 1 1 0 1
رفتار شناسی 2 1 1 1 1 2
شارش انرژی در جانداران 3 3 2 6 3 4
ویروس ها و باکتری ها 0 0 0 0 0 1
آغازیان 3 2 1 2 1 4
قارچ ها 1 1 1 1 2 1
کاملا ترکیبی 3 9 5 2 4 6

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

کتاب زیست 1 سال دهم:

 1. فصل اول: 0
 2. فصل دوم: 5
 3. فصل سوم: 4
 4. فصل چهارم: 5
 5. فصل پنج: 4
 6. فصل شش: 3
 7. فصل هفت: 2

کتاب زیست 2 سال یازدهم:

 1. فصل اول: 4
 2. فصل دوم: 3
 3. فصل سوم: 2
 4. فصل چهارم: 2
 5. فصل پنجم: 3
 6. فصل ششم: 3
 7. فصل هفتم: 4
 8. فصل هشتم: 1
 9. فصل نهم: 4

کتاب زیست 3 سال دوازدهم:

 1. فصل اول: 2
 2. فصل دوم: 4
 3. فصل سوم: 3
 4. فصل چهارم: 2
 5. فصل پنجم: 1
 6. فصل ششم: 3
 7. فصل هقتم: 1
 8. فصل هشتم: 2

بودجه بندی درس زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی نظام قدیم

کتاب درسی مباحث 97 96 95 94 93 92
زمین شناسی پایه سوم فصل ۱ 1 0 0 0 0 0
فصل ۲ 1 1 1 1 1 2
فصل ۳ 1 1 1 1 1 1
فصل ۴ 1 1 1 1 1 1
فصل ۵ 1 3 3 3 1 2
فصل ۶ 1 3 3 3 1 2
فصل ۷ 2 2 2 2 2 2
فصل ۸ 1 1 1 1 1 1
فصل ۹ 2 1 1 1 2 1
علوم زمین پایه چهارم فصل ۱ 1 1 1 1 1 0
فصل ۲ 1 2 2 2 2 1
فصل ۳ 1 1 1 1 1 2
فصل ۴ 1 1 1 1 1 1
فصل ۵ 1 1 1 1 1 1
فصل ۶ 1 1 1 1 1 1
فصل ۷ 2 2 2 2 2 2
فصل ۸ 2 1 1 1 1 1
فصل ۹ 1 2 2 2 2 0
فصل ۱۰ 1 1 1 1 1 1
فصل ۱۱ 0 0 0 0 0 2

بودجه بندی زمین شناسی نظام جدید

 1. آفرینش کیهان و تکوین زمین: 5
 2. منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی: 3
 3. منابع آب و خاک: 4
 4. زمین شناسی و سازه های مهندسی: 3
 5. زمین شناسی و سلامت: 4
 6. پویایی زمین: 3
 7. زمین شناسی ایران: 3

بودجه بندی درس شیمی کنکور تجربی

مبحث 96 95 94 93 92 91
ساختار اتم 2 1 2 2 2 2
خواص تناوبی عنصر ها 2 4 2 2 2 2
ترکیب های یونی 2 1 2 2 2 2
پیوند کووالانسی 3 3 4 3 3 3
ترکیب آلی 2 3 2 2 2 1
استوکیومتری 5 4 4 4 4 4
ترمودینامیک شیمیایی 4 4 3 4 4 3
محلول ها 4 4 5 4 4 2
سینتیک شیمیایی 2 2 3 2 2 2
تعادل شیمیایی 3 3 3 2 3 2
اسید و باز 4 3 2 3 3 4
الکتروشیمی 2 3 3 4 3 4

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور تجربی

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی نظام جدید و قدیم

مبحث 98 97 96 95  94  93
واژگان 3 3 3 3 3 3
املا 3 2 2 2 2 2
زبان فارسی 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 1 3 3 3 3 3
آرایه های ادبی 4 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 9 9 9 9 9 9

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

بودجه بندی عربی نظام جدید و قدیم

مبحث 98 97 96 95 94 93
ترجمه و تعریب 10 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4
حرکت گذاری 1 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3
قواعد 5 8 8 8 8 8

مباحث اضافه شده به کنکور عربی نظام جدید:

 1. مفهوم لغات: 1
 2. جمع مکسر-متضاد-مترادف: 1

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی

بودجه بندی دین و زندگی نظام جدید

 1. آیات و روایات: 11
 2. متن: 9
 3. اشعار و حدیث: 5

تعداد سوالات از هر کتاب:

 1. کتاب دین و زندگی دهم: 9
 2. کتاب دین و زندگی یازدهم: 8
 3. کتاب دین و زندگی دوازدهم: 8

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور تجربی

بودجه بندی زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید

مبحث 98 97 96 95 94
واژگان 8 8 8 8 8
گرامر 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 8 8 8 8 8