استاد زهرا جمشیدی

  • افتخار تدریس: ارتقای تحصیلی دانش آموزان و داشتن دانش آموزانی با پیشرفت بیش از 8 نمره در درس ریاضی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 1200 رشته ریاضی و لیسانس صنایع از دانشگاه علم و صنعت
  • افتخار تدریس: تدریس به بیش از 80 دانش آموز