استاد زهرا جمشیدی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: پیشرفت تحصیلی شاگردان
  • افتخار تحصیلی: رتبه 1200 رشته ریاضی و لیسانس صنایع از دانشگاه علم و صنعت