زینب امیری

استاد زینب امیری

باما اسان شیمی رابیاموزیدتعیین مکان تدریس بصورت توافقی خواهدبودهزینه وزمان تدریس وتعدادجلسات بازهم توافقی خواهدبود

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نظرات شاگردان