استاد زینب طاهری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه ی یک لیسانس و ارشد و دکتری <br /> یر رشته ریاضی کاربردی<br /> دانشگاه خوارزمی تهران(تربیت معلم سابق)


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموخته ی برتر دوره ی کارشناسی وکسب جایزه از وزارت علوم
  • رتبه ی یک لیسانس و ارشد و دکتری