زهرا جان نثاری

استاد زهرا جان نثاری

  • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • افتخار تحصیلی: دارای هشت مقاله بین المللی در زمینه شیمی
  • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 5 سال