یاسر روغنی

استاد یاسر روغنی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • افتخار تحصیلی: مدال برنز مسابقات کشوری ریاضی 88
  • تدریس در موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان به مدت 3 سال