استاد یوسف اندیشگر

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • افتخار تدریس: تدریس المپیاد ریاضی در دبیرستان علامه حلی
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول تیمی المپیاد ریاضی و کامپیوتر دبیرستانهای سراسر کشور سال 75

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در دبیرستان علامه حلی اراک

افتخارات تدریس

 • تدریس المپیاد ریاضی در دبیرستان علامه حلی

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی 1377 تا 1386
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید چمران اهواز 1395 تا 1397

افتخارات تحصیلی

 • رتبه اول تیمی المپیاد ریاضی و کامپیوتر دبیرستانهای سراسر کشور سال 75
 • رتبه 3 کشوری انفرادی المپیاد ریاضی و کامپیوتر دبیرستانهای سراسر کشور سال 75
 • رتبه 6 المپیاد دانشجویی کشوری سال 82
 • رتبه 8 کنکور ارشد دولتی سال 82
 • رتبه 18 کنکور ارشد دولتی سال 94
 • رتبه 14 کنکور ارشد دولتی سال 95