استاد جواد وصالی جمشید

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کسب 5 مقام قهرمانی ملی در زمینه بتن<br /> کسب 1 مقام بین المللی در زمینه بتن<br /> نمویسنده 8 مقاله در زمینه شهرسازی و چاپ آنها در مجلات و کتاب های مختلف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی