استاد والا صدرافشاری

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی ممتاز
  • تدریس در دانشگاه ارومیه به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در دانشگاه ارومیه
  • 1 سال تدریس در اموزشگاه دانش افشان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه ارومیه 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی ممتاز
  • رتبه ی اول دوره 89 مهندسی برق -استعداد درخشان