استاد محمد خیام

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی از دانشگاه تبریز<br /> قارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه تبریز<br /> مدرس دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف