استاد حمیدرضا فرخ بین

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری گرایش شیمی فیزیک در دانشگاه یزد ... کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان..


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه یزد