دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

تدریس به مدت 1 سال به عنوان استاد حل تمرین در دانشگاه

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

wave

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف 1379 تا 1383 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1383 تا 1385 تایید شده
  • دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف 1387 تا 1394 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...