حدیثه احمدی موسوی

استاد حدیثه احمدی موسوی

دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و دانشگاه های علمی و کاربردی

تالیف کتاب پردازش موازی در GPU در دوره دکتری

چاپ 2 مقاله در ژورنال ISI در دوره دکتری ارائه چهار مقاله کنفرانسی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • 3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تایید شده
 • 3 سال تدریس در دانشگاه های علمی و کاربردی تایید شده

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383 تا 1387 تایید شده
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1389 تا 1392 تایید شده
 • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 1393 تا 1399 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • رتبه الف در دوره کارشناسی ارشد تایید شده
 • معدل 19.01 در دوره کارشناسی ارشد تایید شده
 • رتبه الف در دوره دکتری
 • معدل 18 در دوره دکتری
 • تالیف کتاب پردازش موازی در GPU در دوره دکتری
 • چاپ 2 مقاله در ژورنال ISI در دوره دکتری
 • ارائه 4 مقاله کنفرانسی در دوره کارشناسی ارشد
در حال دریافت نظرات شاگردان...