محدثه عبدالحسینی

استاد محدثه عبدالحسینی

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

تدریس به مدت 1 سال به عنوان استاد حل تمرین درس فیزیک دانشگاه بهشتی

سابقه تدریس به مدت 1 سال در دبیرستان علوی اسلامی

افتخار تحصیلی: جز استعداد درخشان دانشگاه بهشتی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • سابقه تدریس به مدت 1 سال در دبیرستان علوی اسلامی تایید شده
  • حل تمرین فیزیک دانشگاه بهشتی به مدت 1 سال

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی 1395 تا 1399 تایید شده
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی 1399 تا 1401 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • معدل 17 در رشته فیزیک دانشگاه بهشتی
  • جز استعداد درخشان دانشگاه بهشتی
  • استاد حل تمرین درس فیزیک بوده ام تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...