استاد سوما درودی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی فیزیک دانشگاه کردستان<br /> کارشناسی ارشد ژیوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و هندسی زلزله


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ژیوفیزیک از دانشگاه کردستان