استاد شیرزاد رضایی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: دانشجو برتر در دانشکده مهندسی شیمی و نفت
  • تدریس در منشور ادیبان دانش به مدت 1 سال