شمس الدین مهرابی

استاد شمس الدین مهرابی

تدریس خصوصی دروس آمار و تحقیق در عملیات رشته مدیریت توسط کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

نظرات شاگردان