استاد محمد صفوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندس مکانیک<br /> کارشناس اقتصاد بازرگانی<br /> کارشناسی ارشد علوم اقتصادی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران