استاد سعید ملکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

 • دکترا شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

 • استاد یار مدعو دانشگاه محقق اردبیلی
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • اصول ایمنی در آزمایشگاههای فناوری نانو- اسپکتروسکوپی نانو مواد-آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجلات آی.اس.آی-مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت-کاربرد میکروسکوپ AFM در آنالیز مواد- کاربرد میکروسکوپ SEM در آنالیز مواد
 • - A. Maleki, Z. Alirezvani, S. Maleki, A Highly Efficient Synthesis of 2,4,5- Trisubstituted Imidazoles Catalyzed by Composite Magnetic Nanoparticle Under Mild Reaction Condition, http://www.sciforum.net/conference/ecsoc-18.
 • A. Maleki, N. Hamidi, S. Maleki, Magnetic hybrid iron oxide-based composite nano catalyst for the synthesis of polyhydroquinolines under solvent-free conditions at room temperature, 1st International Electronic Conference on Materials, 26 May-10 Jun
 • A. Maleki, Z. Alirezvani, R. Rahimi, S. Maleki, Synthesis of Substituted Imidazoles by Using Functionalized Ferrate(ш) Catalyst under Green Chemistry Conditions, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry.
 • S. Ghammamy, M. R. Baghy, W. W. Tak, K. Mehrani, S. Maleki, Synthesis, characterization, X-ray structural analysis and study of oxidative properties of propyltriphenylphosphonium bromochromate, Transition Metal Chemistry, 32, (2007), 257-261.
 • S. Ghammamy, K. Mehrani, Z. Javanshir, A. Moghimi, F. Shabaani, S. Maleki, Synthesis and characterization of two new triphenylphosphonium halochromates, (C6H5)3PH[CrO3X], (X=F, Br) ARKIVOC, xv, (2007), 61-65.
 • Z. Javanshir, S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, F. Siavoshi, Propyltriphenylphosphonium Chlorotrioxochromate(VI): A Mild and Efficient Oxidant for Oxidation of Organic Substrates, Asian Journal of Chemistry, 20(3), (2008), 1791-1794.
 • S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Z. Javanshir, Methyltriphenylphosphonium Halochromates, [Me(Ph)3P][CrO3X] (MTriPPXC) (X= F, Cl, Br): the Three New, Mild and Stable Oxidants for Organic Substrates, G.U. Journal of Science, 21(2), (2008), 33-36.
 • Z. Javanshir, S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Propyltriphenylphosphonium Flourotrioxochromate(VI) (PTriPPFC) a Mild, Stable, Efficient and Expensive Chromium(VI) Oxidation Reagent, The Journal of Damghan University of Basic Sciences, 2(1), (2009)
 • S. Ghammamy, M. R. Baghy, M. Mirrahimi, M. D. Vaira, Z. Javanshir, K. Mehrani, S. Maleki, Synthesis, characterization, X-ray structural analysis and study of oxidative properties of a chlorochromate(VI) complex with benzyltriphenylphosphonium cation,
 • -S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Z. Javanshir, Two New Ethyltriphenylphosphonium Halochromates, Et(Ph)3P[CrO3X], (X=Cl, Br): Mild And Efficient Reagents For Oxidation Of Organic Substrates Organic Chemistry an Indian Journal, 4, 2008,
 • . Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Preparation of magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface modified iron oxide nanoparticles and their characterization, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 355 (2014) 300-305.
 • -R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, A. Morsali, M. J. Rahimi, Synthesis and characterization of magnetic dichromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface) modified iron oxide nanoparticles (Fe3O4@SiO2@PPh3@Cr2O72-), Solid State Sciences,
 • A. Maleki, R. Rahimi, S. Maleki, Synthesis, characterization and morphology of new magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triethylamine surface modified iron oxide nanoparticles, Synthetic Metals, 194, (2014) 11-18.
 • R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Synthesis and characterization of a new magnetic bromochromate hybrid nanomaterial with triethylamine surface modified iron oxide nanoparticles, Chinese Chemical Letters, 25 (2014) 919-922.
 • R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Preparation and characterization of a new surface modified dichromate/triethylamine/silica/iron oxide magnetic hybrid nanomaterial, Journal of the Iranian Chemical Society, DOI 10.1007/s13738-014-0473-z.
 • -A. Maleki, R. Rahimi, S. Maleki and N. Hamidi, Synthesis and characterization of magnetic bromochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface-modified iron oxide nanoparticles and their catalytic application in multicomponent reaction
 • Ali Maleki, Rahmatollah Rahimi, Saied Maleki, Preparation and characterization of magnetic chlorochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface-modified iron oxide nanoparticles
 • 2-. Ali Maleki, Zahra Alrezvani, Saeid Maleki, Design, preparation and characterization of urea-functionalized Fe3O4/SiO2 magnetic nanocatalyst and application for the one-pot multicomponent synthesis of substituted imidazole derivatives, Catalysis C
 • بنیاد ملی نخبگان،