مصطفی ابراهیمی

استاد مصطفی ابراهیمی

جلسه اول رایگان، دانشجو باید حتما همکاری لازم را داشته باشدو مطابق با برنامه حرکت کند. ساختن ذهنی فعال برای حل مسایل مفهومی یکی از نتایج جلسات است.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان