استاد رضا کشاورز

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: کلاس های رفع اشکال در مقاطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه ها - 8 سال سابقه تدریس

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور 1383 تا 1388
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • کلاس های رفع اشکال در مقاطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه ها - 8 سال سابقه تدریس