استاد رضا میرزایی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تربیت معلم
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: قبولی بالای نود درصد درامتحان نهایی