استاد رضا مبشرنیا

 • دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • افتخار تدریس: قبولی با رتبه ممتاز در دانشگاه طبرستان چالوس
 • افتخار تحصیلی: شاگرد اول دوره دکترا با معدل نوزده و چهل و هفت

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 5 سال تدریس در شکوه
 • 25 سال تدریس در دانشگاههای آزاد و دولتی

افتخارات تدریس

 • قبولی با رتبه ممتاز در دانشگاه طبرستان چالوس
 • قبولی های ارشد و دکترا

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران 1363 تا 1367
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز 1368 تا 1371
 • دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 1389 تا 1392

افتخارات تحصیلی

 • شاگرد اول دوره دکترا با معدل نوزده و چهل و هفت