غلامرضا عباسی

استاد غلامرضا عباسی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز