ریحانه معرضی

استاد ریحانه معرضی

تدریس خصوصی دروس ریاضی آمار و هندسه دبیرستان سیستم آموزشی قدیم و سیستم آموزشی جدید جهت دوره اول و دوره دوم دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان مبانی علم رایانه دبیرستان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران شمیرانات - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان