آرش بحرانی

استاد آرش بحرانی

تدریس مفهومی فیزیک منطبق بر سر فصلهای کتب آموزشی دانشگاه و د بیرستان با رعایت محدودیتهای درکی فیزیک آموزان در مقاطع خاص.استفاده از مهارتهای فیزیک در حل کردن تستهای کنکور به طور مفهومی -ترفندی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترومغناطیس فیزیک عمومی 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان مکانیک کوانتومی 1 و2 فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


لیسانس از دانشگاه دولتی محقق اردبیلی وفارغ التخصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان گرایش اتمی مولکولی .استفاده از تمام روشهایی کوتاه مدت یا بلند مدت برای رسیدن به درک صحیح از حل مسایل چه در زمینه کنکور چه در ضمینه تقویتی.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • چهار سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد استان فارس.تدریس خصوصی در مقطع دانشگاه و دبیرستان
  • شرکت در کنفرانسهای انجمن فیزیک ایران و انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و ارایه مقاله
  • عضو ستاد نانو ایران و پذیرفته شدن پایان نامه در این ستاد

نظرات شاگردان