استاد پدرام گلیج

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموز ممتاز دورهی دبیرستان با معدل 19.28 کتبی و یکی از دانشجویان ممتاز رشته برق در دانشگاه تربیت دبیر رجایی