پیام شهابی

استاد پیام شهابی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: مولف کتاب محاسبات عددی