استاد پریسا فرجی

  • کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
  • افتخار تدریس: افتخار معلمی و مشاوره تخصصی به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
  • تدریس در مرکز رازی به مدت 1 سال