استاد پروانه حسینی

  • دانشجوی دکترا مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  • افتخار تدریس: بیان ساده وقابل فهم برای تمام دانش آموزان
  • افتخار تحصیلی: 22 سال تدریس .همکاری با آموزشگاهها .
  • افتخار تدریس: بیش از 50 شاگرد موفق در استاد بانک