استاد ندا یاوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عضو انجمن مخترعین و ثبت اختراع.<br /> دارایه مدرک فنی حسابداری.<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سمنان