استاد اکرم نعمت اللهی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هیچ کاری نشد نداره فقط باید بخوای


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران