استاد نوید عباسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی دوره روزانه دانشگاه اصفهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان