استاد زهرا نصراصفهانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی شیمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ، کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس