نصیرالدین کافی

استاد نصیرالدین کافی

تدریس دروس کارآفرینی، کسب و کار و بهره وری و برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب و کار، طرح تجاری، انجام مطالعات امکان سنجی و ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد مدیریت

شهرهای تدریس

شهر بابک - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان