استاد نجمیه رستمی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • افتخار تحصیلی: تالیف کتاب
  • تدریس در موسسه فارابی به مدت 5 سال