استاد نصیبه شایگان مهر

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در طلبعه کمال علم به مدت 8 سال