مهدیه تاجیک

استاد مهدیه تاجیک

تدریس خصوصی ریاضی آمار فیزیک دبیرستان به دانش آموزان دبیرستان توسط دانشجوی دکتری علم و صنعت...تحصیل کرده در دانشگاههای تهران و شریف و رتبه برتر کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان