استاد احسان حیدری

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران
  • تدریس در مدارس سلام به مدت 2 سال
  • افتخار تدریس: داشتن شاگردانی با معدل بالای 18 در امتحان نهایی و رتبه زیر 1000 سراسری