استاد علیرضا منظمی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تدریس: تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدت 7 سال