استاد سیده مرجانه کاوسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی ترم 4 مهندسی برق مخابرات دانشگاه تربیت مدرس با پایان نامه ای متمرکز بر مخابرات نوری


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس