منا صادق زاده

استاد منا صادق زاده

  • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی بهارستان به مدت 5 سال
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهرکرد