محمد شاه سنایی

استاد محمد شاه سنایی

تدریس خصوصی فیزیک،عربی، و ریاضی علوم انسانی دبیرستان توسط کارشناس فیزیک هسته ای و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترواپتیک در محدوده ی شمال شهر اصفهان، قیمت توافقی وبا توجه به تعداد جلسات

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نظرات شاگردان